ELTE TáTK

2012/2013 tanév. II. félév.

Hely: 0.100A

Idő: A hét, 10.00-11.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program

Előadó: Bíró Judit (birojudit1@t-online.hu)

Fogadó óra: hétfő, 16.00; szerda 11.00 (előzetes bejelentkezéssel); 2.69



Devianciapolitika

A kurzus témája: a nem-normatív jelenségek menedzselésére felállított intézményrendszerek – büntető-igazságszolgáltatás, közegészségügy, szociálpolitika stb. – kontextualizálása; működési filozófiájuk és koncepciójuk történeti-kulturális nyomon követése.

A kurzus célja, hogy kontrollált és szankcionált társadalmi jelenségeket és kontrolláló-szankcionáló ágenseiket interdiszciplináris értelmezési keretben mutassa be.

A kurzus interaktív jellegű, amit az előzetesen kiosztott handout-ok segítenek (a tematikában dőlt betűvel jelölve).

A vizsgára bocsátás feltétele: az egyik ajánlott irodalom írásbeli elemzése tudományos esszé formájában, min. 30-max. 40 ezer karakter terjedelemben. Benyújtásának határideje: 2014. május 19. - nyomtatott változatban a 2.67-ben lévő fachomba.

A kurzus szóbeli kollokviummal zárul a kötelező irodalmakból.

A kurzus érdemjegye: 50%-ban a tudományos esszé, 50%-ban a kollokvium értékelése.

Tematika

02.10.

Deviancia. Biopolitika

Az 54/2004 (XII. 13.) sz. AB-határozat

Az MCST küldetésnyilatkozat-tervezete, 2012

Kötelező irodalom:

Michel Foucault: A „kormányozhatóság”. In.: Foucault: A fantasztikus könyvtár. (Ford.: Romhányi-Török Gábor) Pallas Stúdió – Attraktor Kft., 1998. pp.106-124.

Ajánlott irodalom:

Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Bp., Új Mandátum Kiadó, 2001. (Vál., az előszó és összekötőszöveget írta: Rácz József). 263 l.

02.24.

Élet-regulációk

Az MNOT Feljegyzése az alkoholizmus elleni küzdelem kérdésében. (M-KS-288-21/1962/13.őe.

Kötelező irodalom:

G.H. Mead: Az én. In.: Mead: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, 1973. pp.173-286.

Ajánlott irodalom:

Neal Stephenson: Snow Crash (1992) (ford.: Kodaj Dániel) Metropolis Média, 2006. 420 l.

03.10.

A normalizálás stratégiái

Csehy Zoltán: Könyvéhez (vers) In.: Hecatelegium. Kalligram, 2006. 153.old.

Kötelező irodalom:

Bernhard Waldenfels: Felelet arra, ami idegen. Egy reszponzív fenomenológia vázlata. (Ford.: Tengelyi László) www.c3.hu/~gond/tartalom/20/frawald.html  (8 oldal)

Ajánlott irodalom:

Csehy Zoltán: A párbeszédbe szorult én. (Humanista önreprezentáció és énformálás a Quattrocento idején és napjainkban.) In.: A szöveg hermaphrodituszi teste. Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből. Kalligram, 2002. pp. 11-52.

03.24.

A reflexivitás kényszere

A mentális- és viselkedészavarok osztályozása BNO-10 szerint (WHO-MPT 1994). In.: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. Népjóléti Minisztérium, 1995.

Kötelező irodalom:

Buda Béla: A mai pszichiátria. Hatalom, küzdelmek, intrikák. In.: Az elme gyógyítása. Kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre. Háttér Kiadó, 2011. 331-378.old.

Ajánlott irodalom:

Aldous Huxley: Moksha. A tudat határai. (ford.: Székely Kata) Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2007. 342 l.

04.07.

Mítosz – Káosz – Logosz

Visszaemlékezés 2. In.: Az ELTE Orestés Műhely közzétételében: „Jelenleg 30 éves ítéletem ülöm emberölésért, az áldozatok apám és mostohaanyám”. Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfordulón. Aperion Kiadó, 2012. pp. 201-203.

Kötelező irodalom:

Tengelyi László: A felelősség álláspontja. In.: Tengelyi L.: A bűn mint sorsesemény. Atlantisz, 1992. 191-233.pp.

Ajánlott irodalom: Jonathan Littel: Jóakaratúak. (Eumeniszek). (Fordította: Tótfalusi Ágnes). Magvető, 2009. 1179 l.

05.05.

Egyéni bűnök – közösségi feloldozások

40. (Kopasz Grím és Egill labdázik.) In.: Kopasz Grím-fia Egill. (Ford.: Bernáth István). Tóni Túra Utazási Iroda, 1995. pp.81-83.

Kötelező irodalom:

Aron Gurevics: A sagák személyiségképe. In.: Az individuum a középkorban. Atlantisz, 2003. pp.50-73.

Ajánlott irodalom:

Kerényi Károly: Hérosztörténetek. Bevezetés. In.: Kerényi: A görög mitológia II. Szukits Kiadó, 1997. pp. 159-170.


vissza