ELTE TáTK

2011/12. tanév II. félév

Hely: 6.53 terem

Idő: B hét 08.30-10.00

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramÚj tekintélyelvűségOktatók: Csepeli György, Murányi István, Prazsák GergőA kurzus során egy 2010 őszén, három mintán elvégzett kérdőíves és fókuszcsoportos kutatás eredményeit kívánjuk bemutatni. A hallgatók részt vesznek mind a kvantitatív, mind a kvalitatív vizsgálat eredményeinek feldolgozásában. A kurzus célja, hogy a XXI. század globalizált és a hagyományos tekintélyekben meggyengült világában a magyar társadalom viszonyai között megvizsgálja a tekintélyelvűség jelentkezését, tüneteit, lehetséges magyarázatait. Ez a szempont természetesen lehetőséget nyújt a tekintélyelvűségtől mentes világkép és gondolkodásmód vizsgálatára is.Követelmények: 10-15 oldalas tudományos dolgozat készítése, az adatbázisok, illetve a fókuszcsoportos, interjús vizsgálatok alapján.Tematika

február 06.

Régi és új tekintélyelvűség

A tekintélyelvű személyiség elméletei. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 9-23)

február 20.

Társadalmi beágyazottság: szocializáció és társadalmi státusz

Családi háttér, gyermekkori neveltetés, politikai szocializáció, szervezeti aktivitás, az idegen élménye. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 24-32)

Vallási háttér, online- és offline kommunikációs státusz, társadalmi státusz. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 33-45)

március 05.

Társadalom és világkép: szociális dominancia típusai, kognitív és szociológiai meghatározottságai

Szociális dominancia a mai magyar társadalomban, és a szervezeti mintákban. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 46-60)

A csoportok közötti hierarchia támogatásának kognitív és szociológiai komponensei. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 61-77

március 19.

Nemzeti tudat: magyarként azonosulás, magyarként azonosítás, nemzeti jelképek. Nemzeti tudat és történelem.

Inkluzív és exkluzív nemzetfelfogás, nemzeti jelképek. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 78-91)

Nemzeti paranoia, a magyarság sikerei és kudarcai. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 91-108)

április 16.

Diszkrimináció és intolerancia. A csoportok közötti hierarchia támogatásának szociológiai és kognitív meghatározottságai

Kollektív paranoia: kisebbségekkel szembeni kirekesztő attitűd, szélsőséges politikai antiszemitizmus. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 109-130)

A szociális dominancia orientációt meghatározó kognitív és szociodemográfiai komponensek. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 131-145)

május 14.

A nemzeti radikálisok: nemzeti tudat és kognitív komponensei, szociális dominancia és előítéletek. A nemzeti radikalizmus fenomenológiája

A nemzet és nemzeti tudat a nemzeti radikálisok felfogásában. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 146-157)

Nemzeti tudat és kognitív összetevői. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 158-167)

Nemzeti radikálisokkal készített interjúk elemzése. (Csepeli, Murányi, Prazsák 2011: 168-202)

Ajánlott irodalom

Arie W. Kruglanski (2005): A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest. 4. fejezet: A zárt és a nyílt gondolkodás korábbi pszichológiai elemzései 77-110. oldal

Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus. Jószöveg Műhely, Budapest, 1998

EDUCATIO, Előítéletek , 2007. 1. szám

Erős Ferenc: Irányok és tendenciák az előítéletek kutatásában. 3-9. oldal.

Kovács András: Lehet-e előítélet az előítélet? 10-16. oldal.

Erőss Gábor-Gárdos Judit : Az előítélet-kutatások bírálatához. 17-37 oldal.

Fábián Zoltán (1999): Tekintélyelvűség és előítéletek. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

I.2. fejezet: A tekintélyelvű személyiség előzményei az európai és az amerikai társadalomkutatásban 19-39 oldal.

I.3. fejezet: A tekintélyelvű személyiség vizsgálata és az F-skála alapjául szolgáló elmélet 40-50 oldal.

John T. Jost (2003): Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest.

I. fejezet: A rendszer-igazolási folyamatok pszichológiai kiindulópontjai és követelményei 27-106. oldal

Jim Sidanius, Felicia Pratto ( 2005): A társadalmi dominancia. Osiris Kiadó, Budapest.

I. rész. Elméleti háttér 41-122 oldal

II. rész. Az elnyomás és pszichológiai-ideológiai összetevői. 3. fejezet: A csoportdominancia pszichológiája  123-178 oldal.

- Murányi István (2006): Identitás és előítélet. Új Mandátum, Budapest.

2. fejezet: A nemzeti identitás és az előítélet értelmezése 23-31. oldal

4. fejezet: Az előítéletes gondolkodás jellemzői 44- 88. oldal

Prazsák Gergő (2011) Radikális tanácstalanság. Cigányokkal kapcsolatos konfliktusok megoldásáról alkotott vélemények szociológiai háttere.


vissza