ELTE TáTK

2013/14. tanév II. félév

Hely: 0.100A terem

Idő: B hét 12.00-13.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramÚj tekintélyelvűség II.Oktatók: Csepeli György, Murányi István, Prazsák GergőA kurzus során egy 2010 végzett, majd 2013 nyarán megismételt kutatás eredményeit és azok összehasonlítását kívánjuk bemutatni. A hallgatók részt vesznek mind a kvantitatív, mind a kvalitatív vizsgálat eredményeinek feldolgozásában. A kurzus célja, hogy a XXI. század globalizált és a hagyományos tekintélyekben meggyengült világában a magyar társadalom viszonyai között megvizsgálja a tekintélyelvűség jelentkezését, tüneteit, lehetséges magyarázatait. Ez a szempont természetesen lehetőséget nyújt a tekintélyelvűségtől mentes világkép és gondolkodásmód vizsgálatára is.

Követelmények: 10-15 oldalas tudományos dolgozat készítése, az adatbázisok, illetve a fókuszcsoportos, interjús vizsgálatok alapján.

Az adatfelvételek dokumentációja itt érhető elTematika

II. 17. Elméleti bevezető

A tekintélyelvűség vizsgálatának elméleti háttere, története. A tekintélyelvűség, a dogmatizmus és a szociális dominancia. A rendelkezésre álló adatfelvételek, vizsgálatok bemutatása.

 

III.3. Értékek, világkép. Társadalmi, politikai, ideológiai attitűdök

Az elméleti megközelítések operacionalizálása. Skálák (tekintélyelvűűség, dogmatizmus, SZDO). Demokrácia, politika, szélsőségesség a mai Magyarországon. Egyének és társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek megítélése.

 

III. 31. Nemzettudat

A Dekker-Malova nemzeti attitűd modell. Nemzettudat, nemzeti jelképek, nemzeti ideológiai konzervativizmus elemzése kultúr- és eszmetörténeti kontextusban. Nemzeti attitűdök és politikai, ideológiai attitűdök.

 

IV. 14. Diszkrimináció-tolerancia 

Kirekesztő és befogadó attitűdök a mai Magyarországon. Kulturális és etnikai diszkrimináció.  Romaellenesség. Antiszemizmus.

 

IV.28. Fókuszcsoportok

A fókuszcsoportos interjúk (egyetemisták, vállalkozók, nemzeti radikálisok) cigányokra és zsidókra vonatkozó eredményei: kategorizáció és előítéletesség.

V. 12. Clusterek

A szociális dominancia, a tekintélyelvűség, a nemzettudat, a kirekesztő attitűdök együttjárásai és interakciói. Magyarázó modellek.

 

 

Ajánlott irodalom

 

Arie W. Kruglanski (2005): A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest.

-4. fejezet: A zárt és a nyílt gondolkodás korábbi pszichológiai elemzései 77-110. oldal

Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus. Jószöveg Műhely, Budapest, 1998

Csepeli Gy. Murányi I. Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség. Budapest: Apeiron

EDUCATIO, Előítéletek , 2007. 1. szám

-Erős Ferenc: Irányok és tendenciák az előítéletek kutatásában. 3-9. oldal.

-Kovács András: Lehet-e előítélet az előítélet? 10-16. oldal.

-Erőss Gábor-Gárdos Judit : Az előítélet-kutatások bírálatához. 17-37 oldal.

Fábián Zoltán (1999): Tekintélyelvűség és előítéletek. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

-I.2. fejezet: A tekintélyelvű személyiség előzményei az európai és az amerikai társadalomkutatásban 19-39 oldal

-I.3. fejezet: A tekintélyelvű személyiség vizsgálata és az F-skála alapjául szolgáló elmélet 40-50 oldal

John T. Jost (2003): Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest.

-I. fejezet: A rendszer-igazolási folyamatok pszichológiai kiindulópontjai és követelményei 27-106. oldal

Jim Sidanius, Felicia Pratto ( 2005): A társadalmi dominancia. Osiris Kiadó, Budapest.

-I. rész. Elméleti háttér 41-122 oldal

-II. rész. Az elnyomás és pszichológiai-ideológiai összetevői. 3. fejezet: A csoportdominancia pszichológiája 123-178 oldal.

Murányi István (2006): Identitás és előítélet. Új Mandátum, Budapest.

-2. fejezet: A nemzeti identitás és az előítélet értelmezése 23-31. oldal

-4. fejezet: Az előítéletes gondolkodás jellemzői 44- 88. oldal

Prazsák, G. 2011. Radikális tanácstalanság. Cigányokkal kapcsolatos konfliktusok megoldásáról alkotott vélemények szociológiai háttere


vissza