ELTE TáTK

2015/2016 tanév. I. félév.

Hely: 6.53

Idő: 10.00-11.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramNemzetek Európában

Előadók: Csepeli György, Prazsák Gergő, Veres ValérA kurzus célja:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a nemzetek kialakulásához vezető társadalmi folyamatokkal, a nemzet meghatározás dilemmáival. Bevezetést kapnak a nemzeti érzés-és tudat vizsgálatához szükséges alapfogalmakba, módszerekbe.Szeptember 7. A nemzet mint csoport (Csepeli György)

Ősi vagy modern? Folyamatos vagy megszakított? Természetes vagy szerkesztett? Kollektív vagy individuális? Kulturális vagy politikai? A nemzeti szemantikus univerzum. Az európai nemzetfejlődés változatai. A nemzet mint a társadalmilag konstruált válóság része.

Szeptember 21. A nemzetfejlődés változatai (Veres Valér)

Bemutatjuk a nemzetté válásra vonatkozó elméleteket és kifejtjük a nemzettípusok mibenlétének meghatározásával kapcsolatos dilemmákat. (kollektivizmus vs. individualizmus, ősiség vs. modernitás, természetesség vs. „csináltság”, kultúra vs. politika) Kitérünk a magyar nemzetfejlődés sajátosságaira, a Szűcs Jenő féle megközelítés szerint, valamint beszélünk a kultúrnemzeti identitások “elállampolgárosodási” esélyeiről (Kuzio).

Október 5. A nemzeti képzelet, a nemzeti tudáskészlet (Prazsák Gergő)

Nemzettéválás. Álamnemzet, kultúrnemzet. A nemzeti tudáskészlet piramis modellje.


Október 19. Nemzetközi összehasonlító nemzet vizsgálatok (Prazsák Gergő)

Ascribed” és “achieved” tagság. Nemzeti identitás, európai identitás.


November 9. A magyar nemzeti tudat antinómiái(Csepeli György)

A közép-kelet-európai kis nemzetek sajátosságai. (Hroch, Bibó). A magyar nemzeti identitás különlegességei: „nemzethalál”, „látszatfüggetlenség”, „hasadt identitások”, „nemzeti autizmus”,a magyar nacionalizmus és az antikapitalizmus, iker-tramuák (Trianon, Holocaust”, elfojtás és kivetítés, romaellenesség, xenofóbia, új tekintélyelvűségNovember 23. Nemzeti identitás kisebbségi helyzetben (Erdélyben) (Veres Valér)

Etnikai és nemzeti kisebbségi identitásformák, a nemzeti tudat formálódása kisebbségi helyzetben. Empirikus adatok: kisebbségi nemzeti identitás elemei, szociológiai sajátosságai a Kárpát-medencében és Erdélyben (egységtudat, kritériumok, érzelmek, szimbólumok). Nemzettudat, diszkrimináció- és etnikai konfliktus percepció;Irodalom

Bretter, Z., Deák Á.(szerk)  (1995) Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó

Brubaker, R. 1996. Nationalism reframed. Cambridge, University Press

Brubaker, R. 2001. Csoportok nélküli identitás. Beszélő, III, 6. évf. 7–—8.,  Budapest

Csepeli, Gy. 1992. Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség. Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Örkény A., Székelyi, M. 2002. Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-Medencében. Budapest: Balassi

Kántor Zoltán 2000. Kisebbségi nemzetépítés. Régió 3. 219-241.

Papp Z. Attila 2012. Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben –a fókuszcsoportos beszélgetések alapján. In: Veres Valér – Papp Z. Attila(szerk.) Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár 2012. 79-116.

Prazsák, G. 2011. Kultúrák közötti meg(nem) értés. Budapest: ELTE TáTK (eBook). Pp. 255-333. http://prazsak.hu/publikaciok/kulcskerdesek_EBook.pdf

Tajfel, Henri 1978. The Social Psichology of Minorities. London, Minority Right Group LTD.

Szűcs Jenő (1984): Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat Kiadó.

Veres Valér 2005. Nemzeti identitás Erdélyben, szociológiai olvasatban. Budapest: Akadémiai kiadó.

Veres Valér 2012. Az erdélyi magyarok nemzeti kisebbségi identitásának alakulása a Kárpát Panel tükrében In: Veres Valér – Papp Z. Attila(szerk.) Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kolozsvár 2012. 60-78 p.

Veres Valér 2015. The minority identity and the idea of unity of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine, Identities 22 (1) 2015 (Magyarul, első változat: A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fő sajátosságai.  In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA – MTK EB, 2008, 35-60.
vissza