ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program

 

A társadalmi fázisváltás pszichológiája: válságok, konfliktusok, antiszemita erőszak, etnikai feszültségek

 

Előadók: Csepeli György - Vági Zoltán

2015/2016. tanév, tavaszi (II.) félév

Helyszín: 0.100A

Időpont: minden második hétfő, 16.00-17.30

 

A  kurzus célja

A kurzus célja, hogy interdiszciplináris keretekbe ágyazva, több tudomány (történelem, szociálpszichológia, szociológia) eszközeit felhasználva tekintse át a különböző gazdasági, politikai, katonai krízishelyzetekre adott társadalmi válaszokat. Az órákon konkrét konfliktushelyzetek (háború és polgárháború, gazdasági válság, éghajlatváltozás, interetnikus erőszak) szimulációja során vizsgáljuk a társadalmi válságok idején egyéni, valamint csoportszinten jelentkező reakciókat és a háttérben meghúzódó folyamatokat. A nemzetközi és hazai tendenciák komparatív analízise révén jelentős hangsúlyt fektetünk a modernkori magyar történelemben előforduló társadalmi fázisváltásokat kísérő antiszemita és etnikai alapú erőszakhullámok értelmezésére.

 

Követemények

Személyes egyeztetés alapján az oktatók által jóváhagyott témához kapcsolódó önálló kutatás és adatfeldolgozás lebonyolítása és 10-15 oldalas dolgozat elkészítése.

 

Menetrend

 

Február 8. Csoportközi viszonyok, csoportközi konfliktusok

Társadalmi válsághelyzetek tipizálása. Kategorizácó, előítéletesség, sztereotípiák és etnocentrizmus. Hatalmi technikák: manipuláció, propaganda, bűnbakképzés. Individuális reakciók: tekintélytisztelet, konfrontáció, passzivitás. Egyéni szerepstratégiák: tettes, áldozat, szemlélődő.

 

Február 22. Premodern konfliktusanalízis

Birodalomépítés és környezeti katasztrófák. Gazdasági válsághelyzetek és modellváltások. Vallási erőszak és civilizációs konfliktusok. Háborúk és polgárháborúk, népirtások és etnikai tisztogatások.

 

Március 7. Etnikai feszültségek és zsidóellenes erőszak Magyarországon (19. század)

Nemzettudat és nemzeti emlékezet: mítoszok, vádak, tévhitek. Pogány és keresztény zsidóellenességtől a modern antiszemitizmusig. Kisebbségek és zsidókérdés Magyarországon. Gazdasági krízisek: kapitalizmuskritikák, konkurenciaharc és érdekvezérelt antiszemitizmus. Etnikai polgárháborúk, lakossági erőszakhullámok.

 

 

Április 4. Rendszerváltások: antiszemita és rasszista erőszak Közép-és Kelet-Európában (20. század)

Lakossági pogromhullámok és a hatósági erőszak. Birodalmi krízis: nagyhatalmi szerepek és a kisállamok nyomorúsága. Faji alapú antiszemitizmus és radikalizálódó etnikai feszültségek. Politikai terrorhullámok. Népirtás, etnikai tisztogatás, deportálás.

 

Április 18. Utak a sorstalanságba (DEGOB adatbázis elemzése)

Egyéni túlélési stratégiák: aktivitás vs passzivitás, szolidaritás vs diszkrimináció. Isten és Auschwitz. Szembenézés és hagyomány: nemzeti tragédiák percepciója és recepciója, nemzeti emlékezet.

 

Május 05.  Európa és Magyarország: régi és új migrációs kihívások

Betelepülés, betelepítés, bevándorlás és migráció. Monokulturális politikai tudat vs multietnikus társadalom. Népesedési politikák, "társadalmi mérnökösködés", demográfiai koncepciók a régió és Magyarország közelmúltjából.

 

 

Kötelező irodalom

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I.: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest, Apeiron, 2011.

Kádár Gábor – Vági Zoltán: A végső döntés. Berlin, Budapest, Birkenau. Jaffa, Budapest, 2013.

Síklaki István: Előítélet és tolerancia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010.

Allport, G.W: Az előítélet. Budapest, Osiris, 1999.

 

 

Internetes források, digitális tananyagok, online adatbázisok

http://www.konfliktuskutato.hu

http://www.htkp.org  

http://www.zoonpolitikon.hu  

http://www.holokausztmagyarorszagon.hu

www.degob.hu
vissza