Dinamikus Szociológia

A társadalmi innovációk keletkezésének és diffúziójának interdiszciplináris megközelítése

Tanár: Fokasz NikoszA kurzus során általános célunk a társadalmi változás kérdéskörének interdiszciplináris vizsgálata. Ezen belül speciális figyelmet fordítunk az innovációk keletkezésének és diffúziójának kérdéskörére.1. Bevezető előadás

Először az innovációk keletkezésével foglalkozunk. Kiindulópontunk, hogy az egyéni és a társas találkozásának feszültsége a társadalmi innovációk létrejöttének állandó forrása. Minket az itt keletkező innovációk közül azonban nem mind, csupán az un. makró-innovációk létrejöttének körülményei érdekelnek. Ezek keletkezésének nincs sem általános elmélete, sem bevett módszertana, s az előadás egy lehetséges általános elmélet megalkotásához kíván hozzájárulni. Arra a következtetésre jutunk, hogy a legkülönfélébb, valamiképp az újdonságok keletkezésével foglalkozó tudományág részkoncepcióiból kiolvasható a makró-innovációk keletkezésének általános sémája.2-4. Előadás

Az következő előadások anyaga, történészek (Szücs, Hajnal, Furet, Braudel), tudomány filozófus (Feyerabend), pszichológus (Csikszentmihályi), evolúcióbiológusok (Maynard Smith, Szathmáry) Koestler mint tudománytörténész és pszichológus, közgazdász (Jánossy), valamint fizikus (Tél) és mások együttesen sok ezer oldalnyi munkája.

Az alkalmazott módszer pedig ezen irodalom sajátos szempontú feldolgozása és összekapcsolása. Az előadás legfőbb eredménye, hogy sok-sok példával meggyőzővé teszi, és elméleti megfontolásokkal meg is alapozza, hogy a nagy ugrásokat eredményező innovációk létrejöttének körülményei a felsorolt tudományágak mindegyikében ugyanazon általános sémával jellemezhetők, amelyet előadásomban elsőként az instabilitás és kényszer metaforapárral próbálok megragadni.

Teoretikus előzményként a schumpeteri teremtő rombolás fogalmát említhetjük, ami az előadást a gazdasági válságok ma is aktuális fogalmához kapcsolja, ugyanakkor az itt bemutatott séma érvényességi köre jóval általánosabb, hiszen mint kimutatjuk olyan rendkívül eltérő folyamatok, mint pl. a nyugati társadalomszerveződés, az eukarióta sejtek vagy mondjuk egy új tudományos eredmény létrejötte is ugyanazoknak a dinamikai szabályoknak engedelmeskednek.5. előadás

Az infokommunikációs technológiák látványos elterjedése jóvoltából az innovációk diffúziójának vizsgálata az utóbbi évtized egyik legizgalmasabb társadalomtudományi kutatási témájává vált. A jelen előadásban először a növekedési függvények legalapvetőbb típusaival ismerkedünk meg, majd végigjárjuk a technológiai innovációk diffúziójának legkülönfélébb területeire kiterjedő alkalmazásaikat. A tanulmány második felében bemutatjuk azokat a kísérleteket, amelyek a növekedési függvények alkalmazását, a logisztikus helyettesítési folyamatokon, és a gazdasági fejlődés hosszú hullámain keresztül a társadalmi változás legkülönfélébb területeire terjesztik ki.6. előadás

Kimutatjuk, hogy egy evolúciós folyamatban az instabil állapot kialakulása általános szabályként a fejlődésben történő visszalépéssel jár együtt. Ez sajátos értelmet ad többek között a zsákutcás fejlődés bibói, a tudományos forradalmak kuhni fogalmának is, s valamiképp visszavezet a revolutio eredeti körforgás értelméhez. Az instabilitás fogalomnak ugyanakkor nagyon pontos rendszerelméleti jelentése van, s mivel a káosz állandósult instabilitásként definiálható az előadás végén eredményeimet összekapcsolom a káoszelmélet eredményeivel.Ausubel, Jesse H., és Cesare Marchetti: Electron: Electrical System, Daedalus, 125(3): 139-169. Summer 1996.

Bass M. Frank: A new product growth for model consumer durables, Management Science Vol. 15. No. January, 1969.

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában, Akadémiai Kiadó-Osiris Kiadó, Budapest, 1996. Első kötet p184.

Coleman S. James, Herbert Menzel és Elihu Katz: Medical Innovation: A Diffusion Study, 1966. Indianapolis, Bobbs-Merill

Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás, Akadémiai Kiadó 2008 p49-50.

David, Paul, A.: Zvi Griliches on Diffusion, Lags and Productivity Growth … Connecting the Dots, Conference on R&D, Education and Productivity Held in Memory of Zvi Griliches (1930-1999), 25-27th, August 2003.

Feyerabend, Paul: A módszer ellen, Atlantisz 2002.

Fokas, Nikos: Growth functions, social diffusion, and social change Review of Sociology Vol. 13. (2007) I. 5-30.

Fokas, Niko: Evergreens, sensations and the rest. A quantitative analysis of dynamics of news articles on domestic politics Review of Sociology Vol. 14. (2008) I.

Fokas, Nikos and Orestes Fokas: Making Waves, Dissemination Processes in the Media Review of Sociology Vol. 12. (2006) I. 23-32.

Gruber Harald, és Frank Verboven: The diffusion of mobile telecommunications services in the European Union, European Economic Rewiev 45 (2001) 577-588

Grübler Arnulf és Nebojsa Nakicenovic, David G. Viktor: Dynamics of energy technologies and global change, Energy Policy 27 (1999) 247-280.

Grübler Arnulf és Nebojsa Nakicenovic: Decarbonizing the Global Energy System, Technological Forecasting and Social Change, 53: 97-110. 1996.

Hajnal István: Az újkor története, Budapest, 1936, Akadémiai Kiadó Reprint sorozata 1988. p19.

John Maynard Smith és Szathmáry Eörs: Az evolúció nagy lépései, Scientia Kiadó, Budapest, 1997.

Koestler Arthur: A teremtés, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Koestler: Szellem a gépben, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000

Konstandopoulos, Athanasios G., and Theodore Modis: Urban guerilla activities in Greece, Technological Forecasting and Social Change, 10 May 2003.

Marchetti, Cesare, Perrin S. Meyer, Jesse H. Ausubel: Human Population Dynamics Revisited with the Logistic Model: how much can be modeled and predicted? Technological Forecasting and Social Change, 52 10-302, 1996.

Perrin S. Meyer: Bi-Logistic Growth, Technological Forecasting and Social Change, 47 89-102, 1994.

Rogers M. Everett: Diffusion of preventive innovations, Addictive Behaviors 27 (2002) 989-993

Szathmáry Eörs és John Maynard Smith: A földi élet regénye, Vince Kiadó, Budapest, 2000. p15


vissza