Vallás és kultúra

előadó: Papp Richárd

Hely: 0.100 A

Idő: 15.30-17.00A szemeszter célja bepillantást nyújtani vallás, kultúra és társadalom összefüggéseibe. A természetfölöttiről, a szakralitásról a különböző kultúrák mindegyike (ha különböző módon, akár egy társadalmon belül is eltérően) rendelkezik tapasztalatokkal. A mítoszok, a rítusok, a szakrális idő- és térhasználat, a vallási ethoszok és ideológiák kutatása hozzájárulhat a kulturális jelentések és a társadalmi folyamatok mélyebb megértéséhez, értelmezéséhez is.

A szemeszter tematikája hat kérdéskör elemzésével próbál meg segítséget nyújtani a doktori képzés hallgatóinak saját kutatásaik továbbgondolásában, újabb szempontokkal való kiegészítésében. A kurzus teljesítésének módja ezért a tematikához és az önálló kutatásokhoz egyaránt kapcsolódó esszé megírása a félév végén egyéni konzultáció és további kapcsolódó irodalmak segítségével. A hallgatók előadással is részt vehetnek a szemináriumi munkában. A kurzus résztvevői csatlakozhatnak a Kulturális antropológia MA és a Vallásantropológiai Kutatóműhely vallási közösségekbe látogató alkalmaihoz is.Tematika

1. Bevezetés

Balmés, Thomas Krisztus és a pápuák című filmje

2. Vallás és kultúra

Geertz, Clifford 1994. A vallás mint kulturális rendszer. In: Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest: Századvég 63–104

Bowie, Fiona 2006. The Anthropology of Religion. Blackwell Publishing

3. Vallás és művészet

Delahoutre, Michel 2003. A szent és esztétikai kifejeződése: szent tér, szent művészet, vallási műemlékek. In: Julien Ries: A szent antropológiája. Budapest: Typotex 125–149

Miklós Pál 1978. A zen és a művészet. Budapest: Magvető

Sternlicht, Sanford 2000. Chaim Potok. Westport, Connecticut – London: Greenwood Press

4. Vallás és ethosz

Geertz, Clifford 1994. Az ethosz, a világkép és a szent szimbólumok elemzése. In: Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest: Századvég 5–21

Bishop, Clifford 1997. Szex, szerelem, szentség. Budapest: Magyar Könyvklub – Helikon Kiadó

Papp Richárd 2009. Miért kell Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? Élő humor egy budapesti zsidó közösség életében. Budapest: Nyitott Könyvműhely

5. Mítoszok és rítusok

Maljefit, Annemarie de Waal 1968. Religion and Culture. New York – London: The Macmillan Company – Collier – Macmillan Limited 172–196

Boglár Lajos 1996. Mítosz és kultúra. Budapest: Szimbiózis Kiadó

Turner, Victor 2002. A rituális folyamat. Budapest: Osiris Kiadó

6. Modern mítoszok és rítusok

Eliade, Mircea 2006. A modern világ mítoszai. In: Eliade, Mircea: Mítoszok, álmok és misztériumok. Budapest: Cartaphilus 21–43

Barthes, Roland 1983. Mitológiák. Budapest: Európa

Cassirer, Erst 1997. A modern politikai mítoszok technikája. In: Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest: Osiris Kiadó 37–51