I. Szociológia Doktori Iskola / Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramTudományág megnevezése: Társadalomtudomány

Képzési forma: doktori (PhD) képzésKépzési cél: A program célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére.

A képzés során az oktatói kar kiemelten törekszik arra, hogy a végzettek képesek legyenek a megszerzett elméleti tudás átadására és konvertálására az üzleti élet, a közpolitikai döntéstámogatás, valamint a nevelés és oktatás művelői számára. El akarjuk érni, hogy a nemzetközi szakmai nyilvánosság fórumain való hatékony jelenlét (konferencia részvétel, publikációk, vendégoktatás-és kutatás) technikáinak elsajátítása mellett jártasságot szerezzenek a pályázásban, a pályázati úton hozzáférhető hazai és európai pénzügyi források megszerzésében. Miközben nagy súlyt helyezünk az egyéni képzésre és tanulásra, a versenyre, törekszünk arra is, hogy a hallgatók megtanuljanak kooperálni, képesek legyenek a team munkára, mely nélkül nem lehetséges hatékony részvétel a nemzeti és nemzetközi tudományos életben.

A képzési célt egy alapozó kurzus és három kapcsolódó blokk beiktatása révén kívánjuk elérni.

Az alapozó kurzus feladata, hogy kialakítsa a hallgatókban az interdiszciplináris kutatások végzéséhez nélkülözhetetlen elméleti tudás kereteit, melyeket a dinamikus szociológia nyújthat. A dinamikus szociológia a komplex rendszerek kutatásában bevált elemző kereteket adja, melyek lényege a természetben és a társadalomban zajló folyamatok hosszabb távon előrejelezhetetlen, s visszafordíthatatlan dinamikájának vizsgálata. E szemlélet érvényesülésének záloga a hálózatos szerveződések középpontba állítása.

A képzés módszertani blokkja a dinamikus szociológia interdiszciplináris elemző kerete által adott lehetőségek arzenálját mutatja meg a hallgatóknak meglévő adatbázisok és kutatási projectekbe való aktív bekapcsolódás által. Az új infokommunikációs technológiák radikálisan megváltoztatták a korábban lehetséges adatszerzés, adattárolás és adatfeldolgozás módjait, ami nemcsak felgyorsítja az adatgyűjtéstől az adatfeldolgozásig vezető utat, hanem kiterjeszti az elemzésbe bevonható adatbázisok méreteit és körét mind a kvantitatív mind a kvalitatív adatok területén. Az új adatelemzési irányzatok (adatbányászat, szimuláció, adatfúzió, hálózatelemzés, Bayesi elemzés, grafikus modellezés) ismeretében a végzett hallgatók minden olyan területen piacképes tudást nyernek, ahol a folyamatosan keletkező nagy tömegű adatok naprakész, dinamikus szempontú elemzés jelentős hozzáadott értéket termelhet az adott politikai, üzleti szervezet számára. A képzés során különös hangsúlyt kapnak a nemzetközi összehasonlító elemzések, melyek révén a globális, nemzeti és regionális minták közötti különbségek jellegzetes különbségei és okai válnak megismerhetővé. A kvalitatív módszerek közül külön foglalkozunk a diskurzuselemzéssel, mely igazi poli-diszciplináris vállalkozás, hiszen művelői között egyaránt megtalálhatók a filozófusok, nyelvészek, szociológusok, informatikusok, pszichológusok és politológusok.

A képzés kulturális blokkja a módszertani képzés során megismert módszertani arzenál egyes eszközeinek hatékonyságát, egyes sajátos kutatási problémák vizsgálatára való alkalmasságát, s ezen belül a globalizáció és lokalizáció egymással ellentétes, ugyanakkor egyidejűleg jelentkező tendenciáinak a tudatosítását szolgálja. Itt találjuk azokat a kutatásokat és a kutatásokra alapuló kurzusokat, amelyek a nemzeti érzés- és tudatvilág, a kisebbségi és többségi viszonyok, a migráció, a vallási identitás, a roma kisebbség transzeurópai jelenléte, a nemi szerepek témáiban adnak példát, bevezetést és módszert a közösség és kultúra valamint a társadalmi identitás rétegei megismerésére. Ezeket a témákat a cultural studies szemlélet szerint megfogalmazott lokalitás helyezi a blokk fókuszába.

A képzés pszichológiai blokkja a tudatos és tudattalan folyamatok új, társadalomlélektani szempontú megközelítésével ismerteti meg a hallgatókat. A tudattalan területének kutatása a kognitív szociálpszichológia új területe, mely a pszichoanalízis által leírt tudattalan tartalmaktól elvonatkoztatva a társas cselekvést meghatározó, korábban nem ismert (vagy el nem ismert) változókat állít a figyelem középpontjába. A pszichológiai blokk részét képezi a nem normatív társadalmi jelenségek (bűnelkövetés, addikció által vezérelt viselkedés, atipikus lelki indítékok hatására bekövetkezett viselkedés) személyhez képest külső és belső meghatározóinak feltárására vállalkozó kurzus.

Az Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Programja során olyan szakembereket kívánunk elindítani a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére.

A képzés során az oktatói kar kiemelten törekszik arra, hogy a végzettek képesek legyenek a megszerzett elméleti tudás átadására és konvertálására az üzleti élet, a közpolitikai döntéstámogatás valamint a nevelés és oktatás művelői számára. El akarjuk érni, hogy a nemzetközi szakmai nyilvánosság fórumain való hatékony jelenlét (konferencia részvétel, publikációk, vendégoktatás-és kutatás) technikáinak elsajátítása mellett jártasságot szerezzenek a pályázásban, a pályázati úton hozzáférhető hazai és európai pénzügyi források megszerzésében. Miközben nagy súlyt helyezünk az egyéni képzésre és tanulásra, a versenyre, törekszünk arra is, hogy a hallgatók megtanuljanak kooperálni, képesek legyenek a team munkára, mely nélkül nem lehetséges hatékony részvétel a nemzeti és nemzetközi tudományos életben.

Képzési idő: 6 félév

Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint illetve esti vagy levelező képzés munkarendje szerint

Finanszírozás: államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzés

A képzésbe történő belépés követelménye: MA diploma és felvételi vizsga

Nyelvi követelmények: két államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga

A képzés nyelve: magyar és angol

A képzés zárul: abszolutórium

Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 180 kredit

Kreditszerzés módjai/moduljai:

Tanulmányi munkával minimum 39 kreditpont, maximum 60 kreditpont

Tudományos munkával minimum 110 kreditpont, maximum 141 kreditpont

Oktatói tevékenységgel minimum 0 kreditpont maximum 45 kreditpont

A doktori iskola vezetője: Dr. Örkény Antal DSC, egyetemi tanárII. A képzésért felelős kar megnevezése: Társadalomtudományi KarIII. Doktori oktatási program (tanterv). Szociológiai Doktori Iskola/Interdiszciplináris Doktori Program (tanterv, félévek, tanegységek megnevezése, kötelező vagy választható óraszám, az értékelés módja kreditérték stb.)

Programvezető: Dr.Csepeli György DSc, egyetemi tanár

Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit maximum 66, teljesítendő minimum 36)

A program oktatói:

Bíró Judit

Bodor Péter

Csepeli György

Fokasz Nikosz

Kovács Éva

Örkény Antal

Papp Richárd

Prazsák Gergő

Prónai Csaba

Rudas Tamás

Sík Endre

Síklaki István

Szabó Márton

Székelyi Mária

Takács Judit

vissza